Docència i activitats formatives

Les activitats de docència i formació es centren en el currículum específic dels estudiants de Dret, d’estudiants d’altres disciplines i d’una audiència general. La Càtedra Jean Monnet comprèn diversos cursos intensius de durada anual i diversos seminaris i conferències, així com un curs de formació dirigit a grups específics. Les activitats de recerca se centren, principalment, en un projecte sobre la contribució de la Unió Europea al marc jurídic internacional per a la protecció del medi ambient. D’aquesta manera, la Càtedra combina les activitats de formació i les activitats orientades a la investigació.

Per al seguiment d’aquestes activitats, la Càtedra té el seu propi sistema de garantia de qualitat. La UB aplica els procediments i directrius de la ENQUA, l’ANECA i l’AQU. A més, la Facultat de Dret de la UB també té el seu propi comitè de garantia de qualitat.

Activitats de docència:

1.- Dret ambiental: La dimensió internacional del dret ambiental de la Unió Europea

Assignatura curricular per a estudiants de Dret de la UB. L’objectiu d’aquest curs és comprendre la transformació del dret ambiental de la UE en un context global.

2.- Dret ambiental: La relació entre el dret nacional i el dret ambiental de la Unió Europea

Assignatura curricular per a estudiants de Dret de la UB. L’objectiu d’aquest curs és comprendre l’evolució i les principals característiques de la legislació espanyola i catalana del medi ambient, i la influència que sobre aquest té el dret ambiental de la UE.

3.- La política d’aigües de la Unió Europea i la cooperació internacional

EDICIÓ 2017-2018

EDICIÓ 2018-2019

EDICIÓ 2019-2020

EDICIÓ 2020-2021

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la UB en Ciència i Gestió Integrada de l’Aigua, ofert pel IdRA de la UB. El curs té com a objectiu conèixer els conceptes fonamentals del dret de la Unió Europea i el seu paper en la política de gestió del aigües, especialment en les qüestions relacionades amb la cooperació i la prevenció de conflictes.

4.- Marc jurídic per a les energies renovables

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la UB en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica ofert per la Facultat de Física de la UB. El curs té com a objectiu el coneixement dels conceptes fonamentals del Dret i el seu paper en la regulació i promoció de les energies renovables.

5.- Negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la URV sobre dret ambiental. El seu objectiu és proporcionar als estudiants un coneixement detallat dels elements bàsics de les negociacions internacionals sobre canvi climàtic.

6.- La Organització Mundial del Comerç i el Medi Ambient

El curs és part de les  activitats del Màster online de la URV en Dret Ambiental. Té per objectiu donar als alumnes un coneixement detallat de la relació entre la protecció del medi ambient i la liberalització del comerç internacional a escala global.

7.- Seminari de recerca

EDICIÓ 2017-2018

EDICIÓ 2018-2019

EDICIÓ 2019-2020

L’objectiu d’aquest seminari de recerca, dirigit a doctorands, és oferir un coneixement avançat sobre la resposta de la Unió Europea davant els reptes jurídics relacionats amb la protecció internacional i europea del medi ambient.

8.- El dret ambiental de la Unió Europea i els tribunals nacionals

EDICIÓ 2017-2018

EDICIÓ 2018-2019

EDICIÓ 2019-2020

El curs de formació, dirigit principalment als professionals i operadors jurídics, aborda qüestions relacionades amb la rellevància pràctica dels principis del dret ambiental de la Unió Europea des del punt de vista del dret intern.

9.- Dret ambiental de la Unió Europea

EDICIÓ 2017-2018

EDICIÓ 2018-2019

EDICIÓ 2019-2020

EDICIÓ 2020-2021

El seminari té com a objectiu proporcionar tant a una audiència amb formació jurídica com aliena al món jurídic, el coneixement necessari sobre els conceptes fonamentals del Dret de la UE i el dret ambiental de la UE.

10.- Títol Propi: Títol d’Expert en Dret Ambiental de la UE

EDICIÓ 2018-2019

EDICIÓ 2019-2020

EDICIÓ 2020-2021

Seminaris i altres activitats:

1.- Seminaris de la Càtedra Jean Monnet:

2017-2018:

2018-2019:

2019-2020:

2020-2021:

2.- Seminari d’anàlisi jurídica aplicat

S’aprofundirà en les habilitats requerides per a la recerca i l’anàlisi jurídica en el camp del dret ambiental de la Unió Europea. Aquest seminari està dirigit a estudiants de la UB d’últim curs del Grau en Dret.

3.- Conferències i altres activitats

Organització de conferències:

Conferència “Compliance and Enforcement of International Environmental Law”, Prof. Antonio Cardesa, University of Strathclyde Law School, organitzada per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 08/03/2018

Conferència “Implementation and enforcement of EU Environmental Law” Prof. Dr. Ludwig Kramer, Client Earth, Honorary Professor Bremen University, 10/05/2018

Conferència “Past, Present and Future of Environmental Rights”, Prof. Linda Collins, Université d’Ottawa, organitzada per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 24/10/2018

Conferència: “Aspectos sistémicos del Derecho internacional ambiental y  relaciones entre el sistema global, los sistemas regionales y los derechos nacionales”, Prof. Dr. José Juste, Universidad de Valencia, organitzada per la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 24/04/2019

Conferència: “The People’s Climate Case”, Prof. Dr. Gerd Winter, University of Bremen, organitzada per la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 27/04/2020

Organització de Congressos:

19th International Wildlife Law Conference (IWLC-19), Barcelona del 3 al 5 de juny 2019

La conferència explora les següents àrees: biodiversitat i zones costeres; UNCLOS i la conservació de la biodiversitat marina més enllà de la jurisdicció nacional; qüestions ètiques i legals en relació amb la caça de trofeus; assessorament científic internacional i la seva implementació en els règims legals nacionals i internacionals; Increment de la efectivitat en zones protegides.

Seminari “Diversidad biológica y derecho internacional: Nuevos problemas y tendencias, interacción de regímenes jurídicos y principales retos normativos” (BIODINT) / “Biological diversity and international law: New problems and trends, interaction of legal regimes and main normative challenges” (BIODINT), DER2017-85406-P, 26/11/2018

Participació en Congressos i seminaris:

Participació al “International Course: In Search of Climate Justice”, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona-Universitat Rovira i Virgili (8-17/1/2018)

Conferència en “Dret de la UE com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública” (Dra. Mar Campins Eritja) Jornades Formatives per a la Participació en la Defensa del Medi Ambient, Fons de Defensa Ambiental. Organitzada per la Clínica Dret al Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 22/10/2018.

Conferència «L’Union européenne et les négociations sur le changement climatique» (Dra. Mar Campins Eritja), Faculté de Droit, Université d’Ottawa, 11/9/2018.

Conferència «La protection international de l’environnement et le rôle de l’Union européenne» (Dra. Mar Campins Eritja), Faculté de Droit, Université d’Ottawa, 12/9/2018.

Conferència «Cambio climático y gobernanza ambiental en el Ártico: Retos para el Derecho Internacional» (Dra. Mar Campins Eritja), Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, 6/11/2018.

Participació a la Jean Monnet Summer School: Canvi Climàtic, Salut i Medi Ambient: Disputes on Trade-related Environmental Measures at the WTO” (Dr. Xavier Fernández Pons), Organitzada per la Càtedra Jean Monnet “European Health, Environmental and Food Safety Law”, Universitat de Salerno, 5/7/2018

Participació al Workshop “Fostering excellence in teaching and research on European health and environmental law in the framework of Jean Monnet Actions(Dr. Xavier Fernández Pons), organitzat per la Càtedra Jean Monnet “European Health, Environmental and Food Safety Law”, Universitat de Salerno, 4/7/2018.

Participació al 2018 IUCN Academy of Environmental Law Colloquium #IUCNAEL2018: The Transformation of Environmental Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience, organitzat per la Universitat d’Strathclyde: Comunicació “Drill, baby, drill”: The unsteady US policy concerning Arctic oil and gas exploration and exploitation” (Dra. Mar Campins Eritja), 5/7/2018, i presid’encia sessió “Scales and Levels: Issues in Biodiversity and Transboundary Environmental Governance”, 4/7/2018

Col·laboració en la jornada “Jourees d’études sur l’eau”, organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona – Université Lumière Lyon 2, 17-18/9/ 2018.

Congrés internacional: Climate Change. A View from Catalonia, (Antoni Pigrau, Susana Borràs, Mar Campins) organitzada pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona – Universitat Rovira i Virgili, 17-19 Gener 2018

Seminari EU-DELEC Vues d’Europe: Élections européennes et enjeux de la transition écologique, les inégalités et de la crise migratoire (Dra. Mar Campins Eritja), organitzada per la Universitat de Rennes – CNRS / ODE, 13 Setembre 2019

Conferència “Gouvernance environnementale de la biodiversité marine dans l’Arctique: les défis du droit international” (Dra. Mar Campins Eritja), organitzada per la Universitat de Rennes 2-CNRS/ODE, 11 Setembre 2019

Seminari Dynamique du Droit et activisme des juges (Dra. Mar Campins Eritja), organitzada per la Universitat de Neuchatel, (“L’appréhension jurisprudentielle du principe de précaution par le TIDM dans le cadre de la Convention sur le Droit de la mer”), 18-19 Setembre 2019

Participació en altres activitats:

Master in Political Ecology 2018-2019 (ICTA-UAB)

Presentació de llibres:

Presentació del llibre:Anna M. Badia i Laura Huici (Coord.) Agua, recurso natural limitado. Entre el desarrollo sostenible y la Seguridad internacional, Ed., Marcial Pons, 2018, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona, 30/5/2018

4.- Conferència final